THL-MNL-T2-6031.7580 Mori Seiki60-W31.75 2-Pos. Boring Bar Tool Holder T2 - MORI SEIKI NL

  • $919.00


- BMT60 ( NL1500/2000/2500/3000)

◎ Suitable for MORI SEIKI NL1500/2000/2500/3000